Praha Ďáblice - Nízkoenergetické domy - Červený mlýn
Bytové družstvo Červený Mlýn

ČERVENÝ MLÝN, BYTOVÉ DRUŽSTVO

 

 P O Z V Á N K A 

NA ČLENSKOU SCHŮZI ČERVENÝ MLÝN, BYTOVÉ DRUŽSTVO 

Dne 14. 12. 2017 v 18.00 hod. se bude konat členská schůze družstva Červený Mlýn, bytové družstvo, IČ: 270 96 599, se sídlem Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4. Členská schůze proběhne v sídla družstva na adrese Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, Krč. 

Program členské schůze: 

1. 18:00 – 18:20 hod. - Prezence a kontrola usnášeníschopnosti. 

2. 18:30 hod. - Zahájení schůze, zpráva o usnášeníschopnosti schůze, volba 

 

předsedajícího a zapisovatele schůze. 

3. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016. 

 

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty. 

4. Zpráva o průběhu a vydání dodatečného stavebního povolení a průběhu podání a vydání Souhlasu s užíváním staveb RD. 

5. Zpráva o stavu splácení úvěru u Moravského Peněžního Ústavu – spořitelní družstvo (MPÚ). 

6. Návrh a schválení podmínek pro přijetí refinancování úvěru MPÚ novým úvěrem od jiné banky, návrh na schválení zastavení nemovitostí ve vlastnictví družstva (dle ust. § 656 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb.) ve prospěch financující banky. 

7. Zpráva o převodech rodinných domů a pozemků členům družstva. 

8. Schválení převodu pozemků s komunikacemi a retenční nádrží do vlastnictví obce Ďáblice. 

9. Diskuse. 

10. Závěr. 

 

Člen družstva, který se schůze nezúčastní, může ke svému zastupování písemně zplnomocnit jinou osobu. Jiné osoby než členové družstva a jimi zmocněné osoby – vyjma pozvaných hostů, tj. notáře, zástupců správní firmy apod., nemají na schůzi přístup. 

V Praze dne 28.11.2017 

………………………………… 

Liliana Ryvolová v.r. 

za FVE ONE, s.r.o., předsedu družstva 

                                                               

 

ČERVENÝ MLÝN, BYTOVÉ DRUŽSTVO

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Dr. 6014

Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4

IČ: 27096599

Přílohy

Zápis a usnesení.pdf (velikost: 1.2 MB)
Č.Mlýn DPPO 2016 Suchá.pdf (velikost: 1.4 MB)
Č.Mlýn_výkazy 2016 Suchá.pdf (velikost: 879.5 kB)
BD ČM - Indikativní nabídka 201712 - upravená.pdf (velikost: 198 kB)
Pozvánka na čl. schůzi ČM bytové družstvo.pdf (velikost: 285.8 kB)
Stanovy družstva.pdf (velikost: 251.2 kB)

Aktuality

Kontaktujte nás

mob.: 602 13 16 19
tel.: 227 157 101
fax: 227 157 105

e-mail: prodej@cervenymlyn.eu

www: www.cervenymlyn.eu

PRAHA ĎÁBLICE
© 2015 Červený Mlýn, bytové družstvo, Vyrobil: ZIKL.cz
Administrace